Telefoonnummer

+ 31 (0)6 2081 3736

Email

jeannette@ladamehandzorg.nl

Openingstijden

op afspraak

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen La Dame Handzorg en de cliënt waarop La Dame Handzorg deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Persoonsgegevens & privacy
La Dame Handzorg vraagt de cliënt bij de eerste behandeling om alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Naam, telefoonnummer en e-mail adres, dat is de informatie altijd nodig en op de noteert. Met alle gegevens gaan wij vertrouwelijk om, conform de Europese wetgeving AVG. Klanten kunnen altijd om inzage vragen voor wat betreft de eigen klantenkaart. Indien er zes maanden geen behandeling heeft plaatsgehad in de praktijk, worden de gegevens veilig gearchiveerd. Na een jaar worden alle gegevens vernietigd. De praktijk zal nooit gegevens van de klant of patiënt ter inzage geven of doorverkopen aan andere organisaties zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de klant of patiënt zelf.

Behoorlijk gedrag
De cliënt en de praktijkhouder behoren zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen en waarden.
Wat mag de patiënt verwachten?
Alle behandelingen gebeurt uitsluitend op afspraak. La Dame Handzorg voert de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit en handelt overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon verplicht zich te blijven ontwikkelen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied.
De salon is in verband met veiligheid en de aanwezigheid van chemicaliën niet toegestaan voor kinderen of dieren. Roken en/of eten is in de salon niet toegestaan.

Afspraken
De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande telefonisch de afspraak aan La Dame Handzorg melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag La Dame Handzorg het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de verloren tijd worden ingekort op de behandeling, mits dit mogelijk is, en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag La Dame Handzorg de afspraak verplaatsen.
La Dame Nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 
Betaling

Alle behandelingen  en transacties zijn uitsluitend op afspraak en tegen contante of PIN betaling ter plaatse, direct na de behandeling of transactie. La Dame Handzorg vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar en inclusief BTW in de praktijk. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar vermeld in de praktijk. 
Aansprakelijkheid
Bij relevante wijzigingen (bijv. medicijngebruik, wijzigingen in de medische behandelingen) zal de klant de praktijk informeren, opdat La Dame Handzorg kan adviseren over de verzorging van de nagels, huid en het gebruik van de producten.
Indien u de praktijk niet informeert is La Dame Handzorg niet aansprakelijk voor schade. De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking gemeld worden. La Dame Handzorg moet de klager binnen twee werkdagen beantwoorden. La Dame Handzorg geeft geen geld terug, maar er wordt gezocht naar een passende oplossing, het opnieuw aanbieden van de behandeling behoort tot de mogelijkheden.
Beschadiging & diefstal
La Dame Handzorg heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.
Geheimhouding
La Dame Handzorg is verplicht tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
Recht
Op elke overeenkomst tussen La Dame Handzorg en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

error: Content is protected !!